วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่ม 2 = Standard methods for food analyssis, Volume II / Standard methods for food analyssis, Volume II กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. - นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตณ์การแพทย์, 2557. - 211หน้า : ตาราง.

สารบัญ : วิธีมาตรฐานทางเคมีสำหรับการวิเคราะห์อาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -- วิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยาสำหรับการวิเคราะห์อาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -- วิธีมาตรฐานทางกานยภาพสำหรับการวิเคราะห์อาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ .

150210

9786161122362


อาหาร--การเจือปนและการตรวจสอบ.
อาหาร--การวเคราะห์.

664.07 / ว346ว 2557