นิทานวชิรญาณ เล่ม 1-2 / ผกาวรรณ เดชเทวพร, ผู้ตรวจสอบ จัดทำ และบรรณาธิการ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2555 - 811 หน้า: ภาพประกอบ.

สารบัญ : นิทานวชิรญาณ เล่ม 1 กระโดดครั้งสุดท้าย -- กลองใช่เหตุ -- กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ -- การตัดเสียซึ่งประโยชน์ -- การที่พ้นวิสัยจะเป็นไปได้ -- การนับถือเจ้าแลผี -- การพนันของเจ้า -- การพยาบาลคนไข้ -- การรักษาทรัพย์ -- การสืบสวน -- กาเหนือกาใต้ -- กำนันหลอกพราน -- กำปั้นตีดิน -- กุลีแบ่งเงิน -- เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน -- เกือบจะกินหมูไม่ได้ -- เกือบจะได้ชุบมือเปิบ -- โกรธตัวเอง -- ขนมผสมน้ำยา -- ขโมยโรงเลี้ยงแขก -- นิทานวชิรญาณ เล่ม 2 ความดีของมดแดง -- ความเท็จเป็นจริง -- ความรัก -- ความรักของผู้ร้าย -- ความรักของผู้หญิง -- ความรำคาญ -- ความลำบากใช่เหตุ -- ความเห็นของบิดา -- ค่อน -- คำตัดสินของสุนัข -- คำทุ่มเถียงตกลงเป็นสามัคคี -- คำเล่าของบัณฑิตผู้หนึ่ง -- คำสุภาษิต -- เคราะห์ร้ายของนายแพทย์ -- เงินกระดาษกับตัวเงิน -- เงินสดแลความเชื่อถือ -- เงิน 30 ชั่ง -- เงินหรือไม่ใช่ -- จะนิ่งเสียก็ไม่ได้ จะพูดไปก็ไม่ดี อยู่ที่นี่ก็ยังงั้น อยู่ที่นั้นก็ยังงี้ -- จะพูดความลับให้พูดที่แจ้ง.

120129

9786162830020


นิทาน.
นิทานคติธรรม--รวมเรื่อง.
วรรณกรรมไทย--รวมเรื่อง.

398.2 / น342 2554