เทวสถาน : มรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556. - 153 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

หนังสือที่ระลึกโครงการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร.

สารบัญ : ปรมาตมันและปรัชญาแห่งพราหมณ์ -- พราหมณ์จากชมพูทวีป สู่สยามประเทศ -- เทวสถานศรีสวัสดิ์คู่พระนคร -- การบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร -- ร่วมใจรักษ์ด้วยความศรัทธา.

140127

9789748259635


สถาปัตยกรรมศาสนา--การบูรณะและการสร้างใหม่.

726.1 / ท1711ท 2556