โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริหาร) = e-Commerce (A managerial perspective) / e-Commerce (A managerial perspective) โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556. - 466 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ภาพรวมของอีคอมเมิร์ช -- ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ : กลไก เครื่องมือ และผลกระทบ -- โครงสร้างพื้นฐานของอีคอมเมิร์ช : อินเทอร์เน็ต์และเว็บ -- รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ช -- พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ต และการโฆษณา -- กิจกรรมอีคอมเมิร์ชระหว่างภาคธุรกิจ : ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดต้นทุน -- การสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช -- การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์าช -- ระบบการชำระเงินในอีคอมเมิร์ช -- อีคอมเมิร์ชกับจริยธรรม กฎหมาย และสภาพแวดล้อมทางสังคม.

140112

9786160813643


การตลาดอินเตอร์เน็ต.
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.

658.872 / อ862พ 2556