จำรูญ ยาสมุทร.

อนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง มลพิษทางอากาศ โลกร้อน และการจัดการ = Air pollution, global warming and management / Air pollution, global warming and management จำรูญ ยาสมุทร. - เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2555. - 105 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารบัญ : มลพิษทางอากาศ -- ประวัติมลพิษทางอากาศ -- มวลสารทางอากาศ -- มาตรฐานและการตรวจวัดคุณภาพ -- แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ -- ปรากฏการณ์เรือนกระจก -- ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา -- มลพิษอากาศและผลกระทบ -- การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ.

140112

9789746727044


ภาวะโลกร้อน.
มลพิษทางอากาศ.
อนามัยสิ่งแวดล้อม.

628 / จ2174อ 2555