สมเดช นิลพันธุ์.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครปฐม / สมเดช นิลพันธุ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556. - 225 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 34. .

สารบัญ : บทนำ -- ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- รายงานผลการศึกษา -- สรุปผลการศึกษา.

131220

9789744497154


การเลือกตั้ง--ไทย--นครปฐม.
นักการเมือง--กิจกรรมทางการเมือง.--ไทย--นครปฐม
นักการเมือง--ไทย--นครปฐม.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ทำเนียบนาม.--ไทย--นครปฐม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ไทย--นครปฐม.

324.2092 / ส165น 2556