สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักการศึกษา / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2534. - 387 หน้า : ภาพประกอบ

จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบและในวโรกาสทูลเกล้าฯถวายปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ พ.ศ 2534

9748359085


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 -


นักการศึกษา.

929.7 / ท56ส