สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional E-mail writing / Professional E-mail writing สุรีรัตน์ ทองอินทร์. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2556. - 144 หน้า.

สารบัญ : ขั้นตอนในการเขียนอีเมล -- การวางแผนในการเขียนอีเมล -- การลงมือเขียนอีเมล -- การตรวจทานเสร็จสมบูรณ์ -- การเขียนอีเมลและตอบอีเมลประจำวันที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป -- การตอบอีเมลในเชิงบวก -- "เราเลิกกันเถอะ" กับ "คุณดีเกินไป" การเขียนอีเมลในเชิงลบหรือการแจ้งข่าวร้าย -- การเขียนอีเมลเพื่อการโน้มน้าวใจ -- ข้อแนะนำ 10 ประการสำหรับการเขียนอีเมล.

131111

9789744142726


จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.
ภาษาอังกฤษ--การเขียน.

421.1 / ส473ข 2556