58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 / กรมอาเซียน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556. - 100 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : อาเซียนและประชาคมอาเซียนแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร -- การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558 -- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร -- อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร -- แล้วอาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง -- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร -- อาเซียนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก -- ASEAN Common Visa คืออะไร -- คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน -- อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -- ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ -- เลขาธิการอาเซียนคือใคร มีหน้าที่อะไร และมีวิธีการคัดเลือก หรือสมัครอย่างไร -- คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอำนาจหน้าที่ใด -- เหตุใดประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน -- ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตราหรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง -- นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต แล้วยังมีเอกสารผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวในโอกาสใด -- อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด้านศุลกากร ฯลฯ.

131029

9789747709964


ประชาคมอาเซียน.

341.2473 / ห283 2556