ข่วงผญา / สถาบันศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. - เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2555. - 252 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

ความบทความล้านนาศึกษา ฉบับฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.

สารบัญ : ความเป็นมาและการนับถือของคนล้านนา -- 53 ปีแห่งความหลังกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ -- "ท่าผาแดง (Ta PhaLeng) ในประวัติศาสตร์ล้านนา" -- หมื่อนแก้วนคอร คือ หมื่นคืยหานแต่ท้องแต่ไม่ใช่หมื่นด้ง -- วัฒนธรรมงานบุญมะหาซาด -- บ้านปากหาด ประเทศลาว -- กิริยาท่าทางของคนและสัตว์ ในภาษาพูดของไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว -- "พระตำหนักดาราภิรมย์" กับความทรงจำในอดีต -- การฟ้อนผีเม็งแบบเชียงใหม่ กรณีศึกษา : หมู่บ้านสันต้นคู่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ -- "เมืองยอง" ในเมืองนครลำพูน -- เครื่องสักการะล้านนาร่วมสมัยในสถาบันล้านนาศึกษา -- ม่วนล้ำบนผามซอ.

131028

9786167669090


ผญา.

398.995911 / ข172 2555