น. ณ ปากน้ำ

ศิลปะโบราณในสยาม - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537. - 853 หน้า : ภาพประกอบ ; 380 บาท.

9747367173


โบราณวัตถุ.

ปฏิมากร. พระพุทธรูป.

745.1 / น14ศ