บูฆอรี ยีหมะ.

การปกครองท้องถิ่นไทย = Thai Local Government / Thai Local Government บูฆอรี ยีหมะ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2555. - 250 หน้า.

สารบัญ : บทที่ 1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น -- บทที่ 2 การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ -- บทที่ 3 พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย -- บทที่ 4 การปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน -- บทที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- เทศบาล -- องค์การบริหารส่วนตำบล -- กรุงเทพมหานคร -- เมืองพัทยา -- ข้อเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มเติม.

131001

9789747584882


การปกครองท้องถิ่น--ไทย.

352.1409593 / บ411ก 2555