คู่มือครูสำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539. - 171 หน้า.

9742677573


การศึกษาขั้นประถม.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน.
ภาษาไทย--คู่มือ.

372.6 / ก17ค