อนุสรณ์งานศพ วิไล เหมาะศิลปิน ณ เมรุวัดธาตุทอง 5 ก.ค.33 - กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2533 - 152 หน้า


โภชนาการ.
คหกรรมศาสตร์.

640 / อ14อ