วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

จีนในกระแสโลกาภิวัตน์ = China and globalization / China and globalization. วรศักดิ์ มหัทธโนบล. - กรุงเทพฯ : openbooks, 2550 - 191 หน้า.

สองฝรั่งสองจีน -- เหลี่ยมเศรษฐกิจจีน -- จีนกับแกตต์ -- สี่เหลี่ยมเสพติด -- ฝรั่งบุกจีน -- หยวนกับเยน.

130627

9789748233246


นโยบายเศรษฐกิจ--จีน.
นโยบายต่างประเทศ--จีน.


จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

330.951 / ว178จ 2550