500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษคเนย์-อาเซียน: 2054-2554 = Anniversary of Siam-Thailand Relations with Portugal and the West-ASEAN : 1511-2011 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556. - 184 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554. .

สารบัญ : ภาคหนึ่ง 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 -- ภาคสอง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน).

130623

9786167202372


โปรตุเกส--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--โปรตุเกส.

327.5930469 / ห279 2556