ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์.

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์ = Linguistic grammar of English / Linguistic grammar of English ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์. - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. - 365 หน้า.

สารบัญ : ทบทวนไวยากรณ์พื้นฐานและวิธีใช้ -- ประเภทของคำ -- คำนาม -- คำสรรพนาม -- คำนำหน้านาม -- คำกริยา -- คำคุณศัพท์ -- คำกิริยาวิเศษณ์ -- ประเภทของการเชื่อมความ -- การใช้ Existential there -- วลี -- อนุประโยคและประโยค -- ประโยค -- ระดับขั้นทางไวยากรณ์ คำ วลี อนุประโยคและประโยค -- การวิเคราะห์บทบาทเธทตาหรือสาธนะ (Theta - role/Q-role) -- วาจก (Voice) -- คำอุทาน.

130615

9789745336377


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.

425 / ธ377ว 2554