ชานันท์ ยอดหงษ์.

"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. - 294 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทนำ -- "นายใน" กับพระราชสำนักรัชกาลที่ 6 -- นายในทรงโปรดในรัชกาลที่ 6 -- กิจกรรมภายในพระราชสำนักฝ่ายในชาย -- เพศภาวะชายและ "ความเป็นชาย" ตามพระราชนิยมที่มีอิทธิพลต่อนายใน -- เพศภาวะของนายใน -- "นายใน" และพระราชสำนักฝ่ายในชายในบริบทสังคมการเมือง -- บทสรุป.

130607

9789740210887


ผู้ชาย--บทบาททางสังคม.
พระราชสำนัก--มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

305.31 / ช2511น 2556