นิรมล สุธรรมกิจ.

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์ / นิรมล สุธรรมกิจ และอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. - 148 หน้า : ตาราง. - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน ; ลำดับที่ 8. .

สารบัญ : มาตรการเศรษฐศาสตร์สำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ -- การกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อรองรับการทางการค้าและมาตรการด้านโลกร้อน.

130424

9786167739076


ก๊าซเรือนกระจก--ไทย.
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก.
ภาวะโลกร้อน.

333.7 / น376ป 2555