ภูฟ้า เสวกพันธ์.

การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมทฤษฎีและแนวปฏิบัติ = Inclusive education management : theory and practice / Inclusive education management : theory and practice ภูฟ้า เสวกพันธ์. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. - 216 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทที่ 1 ปฐมบทการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม -- บทที่ 2 หลักการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม -- บทที่ 3 การเตรียมสำหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม -- บทที่ 4 โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล.

130124

9789740329435


การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ.
การศึกษาพิเศษ.

371.9046 / ภ416ก 2555