สมร นิติทัณฑ์ประภาศ.

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ.1945-ปัจจุบัน / สมร นิติทัณฑ์ประภาศ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. - 409 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : บทที่ 1 การดำเนินนโยบายภายในประเทศของประธานาธิบดี แฮร์ เอส ทรูแมน -- บทที่ 2 นโยบายต่างประเทศสมัยประธานาธิบดี แฮรี เอส ทรูแมน และการเริ่มสงครามเย็น ค.ศ.1945-1952 -- บทที่ 3 การดำเนินนโยบายภายในประเทศของประธานาธิบดี ดไวต์ ดี. ไอเซนเฮาว์ "ไอค์" ค.ศ.1952-1960 : การเมืองแบบเดินสายกลาง -- บทที่ 4 การดำเนินนโยบายต่างประเทศในสมัยประธานาธิบดี ดไวต์ ดี. ไอเซนเฮาว์ -- บทที่ 5 สังคมและวัฒนธรรมอเมริกันในกึ่งศตวรรษที่ยี่สิบ -- บทที่ 6 สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี -- บทที่ 7 สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี ลินดอน บี.จอห์นสัน -- บทที่ 8 สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี ริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน -- บทที่ 9 สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด -- บทที่ 10 สหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์

130123

9786165560191


สหรัฐอเมริกา--การเมืองและการปกครอง.
สหรัฐอเมริกา--ความเป็นอยู่และประเพณี.
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
สหรัฐอเมริกา--ประวัติศาสตร์--ค.ศ. 1845-

973.92 / ส167ป 2553