ท่องแดนอาเซียน / ธีรภาพ โลหิตกุล...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555. - 205 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : อินโดนีเซีย โบรโม ลมหายเทพเจ้า -- มาเลเซีย เมืองหลากอารมณ์ที่มาเลเซีย -- ฟิลิปปินส์ จากมะนิลาถึงปาลาวัน -- สิงคโปร์ กลิ่นและรสของความเป็นสิงคโปร์ -- บรูไน บ้านเมืองน้ำมันทองคำและผู้คน -- เวียดนาม ตามหานกที่เมืองในฝัน -- ลาว เดินทางเหนือลุ่มน้ำโขงในดินแดนลาวใต้ -- เมียนมาร์ตามรอยเจ้าจันท์ผมหอม -- กัมพูชา.

130123

9786160005413


ความเป็นอยู่และประเพณี.
ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.91 / ท927 2555