อรพินท์ คำสอน.

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) / เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555. - 199 หน้า : ภาพประกอบ - 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ; ลำดับที่ 14 .

ผลงานวิจัย โครงการวิจัย "100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย"

สารบัญ : จดหมายเหตุรายวันทัพรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตีเมืองพุทไธมาศและกรุงกัมพูชา -- นิราศกวางตุ้งของหลวงนายศักดิ พ.ศ. 2324 : วรรณกรรมประวัติศาสตร์ในบริบทความสัมพันธ์ไทย-จีนสมัยกรุงธนบุรี

121212

9786167070933


ไทย--ประวัติศาสตร์--สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี.--กรุงธนบุรี
ไทย--ประวัติศาสตร์.

959.3 / ห1531 2555