พิศาล บุญผูก.

ท้องถิ่นบางบัวทอง = Bangbuathong stories uncovered / Bangbuathong stories uncovered. พิศาล บุญผูก และ วรนุช สุนทรวินิต. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 240 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ตอนที่ 1 บ้านเรือนของคนบางบัวทอง -- ตอนที่ 2 การศึกษาครั้งแรกในอำเภอบางบัวทองในสมัยแรกที่มีการก่อตั้งโรงเรียน -- ตอนที่ 3 บางบัวทองแหล่งหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 -- ตอนที่ 4 ย่านการค้าในอำเภอบางบัวทอง -- ตอนที่ 5 การปกครองของอำเภอบางบัวทอง -- ตอนที่ 6 สถานที่สำคัญในอำเภอบางบัวทอง -- ตอนที่ 7 ประเพณีสำคัญของชาวอำเภอบางบัวทอง

121126

9786165054447


บางบัวทอง (นนทบุรี)--ความเป็นอยู่และประเพณี.
บางบัวทอง (นนทบุรี)--ประวัติ.
บางบัวทอง (นนทบุรี)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.9304 / พ382ท 2554