พิศาล บุญผูก.

ภูมินามอำเภอบางบัวทอง = Place Hames of Bangbuathong, Nonthabum / Place Hames of Bangbuathong, Nonthabum. พิศาล บุญผูก และ วรนุช สุนทรวินิต. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. - 259 หน้า : ภาพประกอบ

สารบัญ : ตอนที่ 1 บางบัวทองแหล่งอารยธรรมคลองอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า และย่านคลองบางบัวทอง -- ตอนที่ 2 บางบัวทองแต่เดิมมีป่า ต่อมาเป็นนาข้าว -- ตอนที่ 3 คลองพระราชาพิมลลำน้ำสายประวัติศาสตร์ก่อกำเนิดนาข้าวและเกิดอำเภอบางบัวทอง -- ตอนที่ 4 คลองในอำเภอบางบัวทอง -- ตอนที่ 5 เปลี่ยนป่าใหญ่ให้เป็นนาและคูคลอง ผู้คนเข้าจับจองจนเป็นบ้านเป็นเมือง -- ตอนที่ 6 การจัดพิธีเกี่ยวข้าวของประเทศไทยที่อำเภอบางบัวทอง -- ตอนที่ 7 หลากหลายภาษา นานาศรัทธามารวมเป็นคนบางบัวทอง -- ตอนที่ 8 บางบัวทองแหล่งผลาหาร มีทั้งเรือกสวนไร่นาและสวนผัก -- ตอนที่ 9 วิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นบางบัวทอง -- ตอนที่ 10 ย้อนตำนานการเดินทางด้วยรถไฟสายบางบัวทอง -- ตอนที่ 11 การคมนามด้วยรถยนต์ครั้งแรกในอำเภอบางบัวทอง -- ตอนที่ 12 ผู้ทำคุณประโยชน์ในอำเภอบางบัวทอง

121126

9786165054904


บางบัวทอง (นนทบุรี)--ความเป็นอยู่และประเพณี.
บางบัวทอง (นนทบุรี)--ประวัติ.
บางบัวทอง (นนทบุรี)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.9304 / พ382ภ 2554