เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย / คณะทำงานฝ่ายสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ; กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

การตลาดว่าด้วยอารมณ์ มนตรา และอุปาทาน -- การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ -- ท่องเที่ยวยุค PO MO (Postmodern Tourism) จาก Faketastic ถึง Mood Consumption -- นิดหนึ่ง คือ พอดี -- ท่องเที่ยวเนิบช้า : เร็วไม่ว่า แต่ช้าไม่เป็น -- ถูกและดี ไม่มีในโลก -- นักท่องเที่ยว เดี๋ยวนี้ -- ท่องเที่ยวหลากหลาย : ผู้หญิงเลี้ยวซ้าย ผู้ชายเลี้ยวขวา -- ค้นหาตัวคนบนเส้นทาง -- มุมมืด (ในหนัง)

121101

9786167347554


การท่องเที่ยว--ไทย.
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว--ไทย.

338.4791 / ป534 2555