พรสรรค์ วัฒนางกูร.

ไวยากรณ์และการใช้ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เรียนไทย / Grammatik und gebrauch der Deutschen sprache fur Thai-lerner พรสวรรค์ วัฒนางกูร. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. - 621 หน้า.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเยอรมันสำหรับผู้เรียนไทย -- คำ และ กลุ่มคำในไวยากรณ์แนวดั้งเดิม -- คำนาม (Nomen) -- การก (Kasus) และการแสดงรูปของการก -- คำนามสรรพนาม (Substantivische Pronomina) -- คำนำหน้านาม (Der Artikel, Determination und Qualifikation) -- คำกริยา -- ประโยค "ผู้ถูกกระทำ" (Passiv) - ลักษณะและคุณสมบัติของประโยค Passiv ข้อแตกต่างระหว่างประโยค Passiv และประโยค Aktiv - การใช้รูปประโยค Passiv ในภาษาเยอรมัน -- กาล การบอกเวลาและวิธีบอกเวลา (Tempusbeziehungen) -- การแสดงกาลลักษณะต่างๆ -- คำขยาย หรือ ส่วนขยายคำนาม (Attribut) -- ตัวเลข (Zahladjektiv) -- การแสดงความหมายปฏิเสธในภาษาเยอรมัน (Negierung und Negation) -- คำวิเศษณ์ (Adverb, Adverbial และ Partikeln) -- การเปรียบเทียบขั้นต่างๆ โดยใช้คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ (Komparation) -- คำบุพบท (Prapositionen) -- คำสันธาน (Konjunktionen) -- ข้อสังเกตเรื่องปัญหาการเรียนภาษาเยอรมันของผู้เรียนไทย -- การใช้ภาษาเยอรมันของผู้เรียนไทยและโครงสร้างสำนวนที่ผู้เรียนไทยควรรู้และฝึกฝนเป็นพิเศษ -- ศัพทานุกรมเยอรมัน-ไทย.

121013

9789740327554


ภาษาเยอรมัน--ไวยากรณ์.
ภาษาเยอรมัน--การใช้ภาษา.
ภาษาเยอรมัน--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.

435 / พ787 ว 2553