สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional E-mail writing / Professional E-mail writing. สุรีรัตน์ ทองอินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : บิสคิต , 2554. - 142 หน้า.

ขั้นตอนในการเขียนอีเมล -- การวางแผนในการเขียนอีเมล -- การลงมือเขียนอีเมล -- การตรวจทานเสร็จสมบูรณ์ -- การเขียนอีเมลและตอบอีเมลประจำวันที่ใช้กันทั่วไป -- การตอบอีเมลในเชิงบวก -- "เราเลิกกันเถอะ" กับ "คุณดีเกินไป" การเขียนอีเมลในเชิงลบ หรือการแจ้งข่าวร้าย -- การเขียนอีเมลเพื่อการโน้มน้าวใจ -- ข้อแนะนำ 10 ประการสำหรับการเขียนอีเมล.

120518

9789744140456


จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ.

421.1 / ส473ข 2554