อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

ถนนการค้าสู่จีน / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น. - กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2552. - 187 หน้า: ภาพประกอบ.

ภาค 1 ลัดเลาะเสินทางโลจิตสติกส์การค้าไทย -- ภาค 2 รู้รอบกรอบความร่วมมือเพื่อนบ้าน -- ภาค 3 รู้รอบประเทศเพื่อนบ้านใกล้จีน -- ภาค 4 รู้ลึกมณฑลจีนเพื่อนบ้านของไทย -- ภาค 5 รู้ลึกระบบจีนวันนี้ -- ภาค 6 รู้รบก่อนรุกจีน -- บทส่งท้าย รู้จริงเพื่อเติบโตไปกับมังกรจีน.

120417

9786167008066


ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่งประเทศ--จีน.


จีน--การค้า.

382.0951 / อ111ถ 2552