สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น = 100 ways to say in English / 100 ways to say in English. สุรีรัตน์ ทองอินทร์. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2554. - 144 หน้า : ภาพประกอบ.

การทักทาย (Greetings) -- การบอกลา (Saying Goodbye) -- การเเนะนำให้รู้จัก (Introductions) -- การให้คำเเนะนำ (Giving Advices) -- การเเสดงความคิดเห็น (Asking for and giving Opinions) -- การชมเชย (Compliments) -- การต่อว่า (Blaming) -- การชักชวนเเละเสนอเเนะ (Suggestion) -- กาสอบถามข้อมูล (Asking for Information) -- การเเสดงความต้องการ (Requirements) ฯลฯ.9789744142023


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.

428.2495911 / ส473ห 2554